База стручног усавршавања
Најављени семинари у наредних 30 дана, одобрени стручни скупови / летње и зимске школе
Издања Завода
Погледајте и наручите сва издања Завода
Наставни планови и програми
Наставни планови и програми за основно и средње образовање и васпитање
База уџбеника и наставних средстава
Погледајте који су уџбеници одобрени за употребу за основно образовање и васпитање
Додатна наставна средства, наставна помагала, дидактичка средства и дидактичка игровна средства
Погледајте листу додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава
Национални оквир квалификација у Србији
 • Наставни планови и програми по подручјима рада

  Пољопривреда, производња и прерада хране  Техничар пољопривредне технике  Техничар хортикултуре  Зоотехничар  Техничар за биотехнологију Трогодишњи профили  Цвећар – вртлар  Произвођач прехрамбених производа  Иновирани наставни планови и програми ********************** Шумарство и обрада дрвета Четворогодишњи профили  Шумарски техничар  Техничар за пејзажну архитектуру Техничар за примарну обраду дрвета  Техничар за финалну обраду дрвета Трогодишњи профили  Шумар  Руковалац шумском…

  Детаљније...
 • НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА – Секторска већа

  Секторска већа Секторска већа су партнерски формирана стручна и саветодавна тела за одређене секторе привредних и друштвених делатности чија је главна улога исказивање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Србији, која се остварује кроз: утврђивање предлога потребних квалификација и пружање подршке у изради стандарда квалификација у оквиру сектора; утврђивање могућности за неформално образовање одраслих унутар…

  Детаљније...
 • Предлог дескриптора знања, вештина, способности и ставова за нивое I – V

  Ниво Знање Вештине Способности и ставови   Лице са стеченим нивоом квалификације: I Поседује основна  стручна знања за обављање задатака и/или за даље учење. Примењује основне вештине потребне за обављање једноставних, потпуно предвидивих задатака. Рукује основним прибором и алатима и користи основне материјале за рад. Обавља задатке према једноставним усменим и писаним упутствима, уз стални…

  Детаљније...
 • План уџбеника по подручјима рада

   Пољопривреда, производња и прерада хране  Шумарство и обрада дрвета  Геологија, рударство и металургија  Машинство и обрада метала  Електротехника  Хемија, неметали и графичарство  Текстилство и кожарство  Геодезија и грађевинарство  Саобраћај  Трговина, угоститељство и туризам  Економија, право и администрација  Култура, уметност и јавно информисање  Здравство и социјална заштитаЛичне услуге Каталози одобрених уџбеника за школску 2012/2013. годину –…

  Детаљније...
 • Пројекат: „Јачање партнерства између специјалних и редовних школа у контексту образовне инклузије“

  Пројекат Завода за унапређивање образовања и васпитања и Уницефа „Јачање партнерства између специјалних и редовних школа у контексту образовне инклузије“ је настао као потреба  за унапређивањем  партнерске сарадње између  школа за образовање ученика са сметњама у развоју и основних и средњих школа  у шест градова: Ниш, Алексинац, Прокупље, Лесковац, Пирот и Врање. Циљ је да се рaзвиjу…

  Детаљније...
 • Образовно-васпитне установе за децу и ученике са сметњама у развоју у Србији

  Образовање и васпитање деце са сметњама у развоју регулисано је Законом о основама система образовања и васпитања,Законом о предшколском васпитању и образовању, Законом о основном образовању и васпитању и Законом о средњем образовању и васпитању, као и другим подзаконским актима. У Републици Србији постоји укупно 48 школа за ученике са сметњама у развоју. Основни начин разврставања је у односу на врсту сметње односно оштећења…

  Детаљније...
 • Предшколске установе у републици Србији

  Под предшколским узрастом, у складу са законском регулативом, подразумева се узраст деце од шест месеци до поласка у основну школу. Предшколска установа обавља делатност у свом седишту, али због одређених специфичности, на пример, физичке одвојености од предшколске установе, може да обавља делатност и ван седишта – у издвојеном одељењу, објекту предшколске установе, школи или другом…

  Детаљније...
 • О ЗАВОДУ

  Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да Република Србија оснива Завод за унапређивање образовања и васпитања ради праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања, за обављање развојних, саветодавних, истраживачких и других стручних послова у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању. Одлука Владе о оснивању Завода објављена је…

  Детаљније...
 • Каталог програма сталног стручног усавршавања

  Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину садржи 1002 програма. Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања одобриле су 974, а Педагошки завод Војводине 28 програма. Од школске 2012/2013. године каталог одобрених програма се објављује само у електронској форми. У складу са новим Правилником о сталном стручном…

  Детаљније...